1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd die Bol & Orchestra piano’s organiseert via facebook. 

Bol & Orchestra valt onder bvba Klaviermeester Orchestra, Thonissenlaan 34, 3500 Hasselt.

 2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Enkel kinderen < 18 jaar die in september starten met pianoles kunnen deelnemen.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Bol & Orchestra ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,...) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Bol & Orchestra voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde online wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende on line wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die online wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

De wedstrijd betreft een creatieve inbreng van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, wordt de winnaar  bepaald door Bol & Orchestra in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Bol & Orchestra de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Bol & Orchestra en andere online kanalen  te verwerken. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Bol & Orchestra tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Bol & Orchestra is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien Bol & Orchestra vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

4. Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.2. Prijs: betreft een nieuwe akoestische piano-Steinberg 123 Economy twv €3.500,-.
De winnaar mag deze piano een jaar lang, als goede huisvader gratis gebruiken. 

4.3. Levering: levering gelijkvloers is gratis. Bij eventuele trappen, treden,… kan een transportkost aangerekend worden. 

4.4. De winnaar dient de piano als een goede huisvader te onderhouden. Dwz het instrument moet 2 x jaar gestemd worden door de diensten van Bol & Orchestra.

4.5. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Bol & Orchestra de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.  

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij Bol & Orchestra.

5. Aansprakelijkheid van Bol & Orchestra

5.1. Bol & Orchestra is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Bol & Orchestra is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Bol & Orchestra.

5.4. Indien Bol & Orchestra genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Bol & Orchestra hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.5. Bol & Orchestra is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Bol & Orchestra kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens die Bol & Orchestra over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven en aangepast aan de nieuwe wetgeving GDPR.
6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Bol & Orchestra alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers.  Zij gaan er ook mee akkoord dat Bol & Orchestra hen kan filmen voor een onlinereportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Bol & Orchestra houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Bol & Orchestra zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. Bol & Orchestra behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Bol & Orchestra geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Bol & Orchestra, de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 8. Het reglement

8.1. Door deel te nemen aan online wedstrijd van Bol & Orchestra aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Bol & Orchestra in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.