Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de BOLPIANOS.BE met ondernemingsnummer NL805737054B01 en maatschappelijke zetel te Inductorstraat 32, 3903 KB Veenendaal, Nederland, partnership, Klaviermeester Orchestra BV, ondernemingsnummer BE 0899 007 381, zetel te Thonissenlaan 34, 3500 Hasselt, België (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Bolpianos wordt geplaatst via www.bolpianos.be of www.bolpianos.nl.

De website van de Bol Piano’s werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. ‘bescherming van de privacy’ omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met Bol Piano’s ingeval van onduidelijkheid.

Aanbod en bestelling

Een online bestelling kan enkel worden geplaatst via www.bolpianos.be of www.bolpianos.nl.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst. 

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd en de betaling heeft uitgevoerd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de Bol piano’s voor bijkomende inlichtingen via mail info@bolpianos.be of info@bolpianos.nl  of op het telefoonnummer 011225168 of 0031318527818. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Voor levering in België en Nederland zijn de prijzen inclusief leveringskosten, met uitzondering van transport piano’s en vleugels op verdiepingen of speciale omstandigheden zoals trappen, treden, ed.
De klant dient bij speciale omstandigheden dit op voorhand te vermelden!

De bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling. 

Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België en Nederland op het door de klant opgegeven adres.

De verkoper neemt de verzendingskosten op zich voor daglevering in België (maandag tot en met vrijdag) en Nederland. Er kan een verzendingskost worden gevraagd bij levering van akoestische piano’s en vleugels indien deze op een verdiep geleverd moeten worden. Ook kan deze kost aangerekend worden bij speciale omstandigheden zoals trappen, treden, verdiepen, moeilijke ondergrond ed, de klant wordt geacht de verkoper hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met een formulier ‘reden van retour’. De klant wordt terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Bol Pianos en vleugels BV, Inductorstraat 32, 3903 KB Veenendaal, Nederland of Bol & Orchestra, Thonissenlaan 34, 3500 Hasselt, België.

Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast de verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen telefonisch via het nummer 011225168 of 0031318527818 of schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres Bol Piano’s en Vleugels BV, Inductorstraat 32, 3903 KB Veenendaal, Nederland of Bol & Orchestra, Thonissenlaan 34, 3500 Hasselt, België of via mail info@bolpianos.nl of info@bolpianos.be . De klant mag een antwoord verwachten binnen 48u.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan Bol Piano’s binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. ‘retour’. De kosten van verzending vanuit België en Nederland vallen ten laste van de verkoper.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel. 

Bescherming van de privacy

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van de verkoper.  Het Privacybeleid van de verkoper bevat de nodige informatie over hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

 Met dit Privacybeleid leeft de verkoper de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Middels huidig Privacybeleid stelt de verkoper zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van persoonsgegevens, kan de klant contact opnemen met Bol Piano’s en Vleugels BV, volgens de procedure beschreven in het Privacybeleid van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Hasselt voor België bevoegd en Amsterdam voor Nederland.